KPSK z usług Urzędu Miasta Racibórz 2018

Projekt „Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,Priorytetu V „Dobre rządzenie” Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” Poddziałania 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”

Szanowni Państwo! Urząd Miasta Racibórz, w partnerstwie z 11 innymi urzędami realizuje projekt "Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego" zwany dalej Projektem. Projekt przewiduje, między innymi, przeprowadzenie wśród klientów urzędów Partnerów badań służących pomiarowi satysfakcji klientów urzędu przy zastosowaniu odpowiednio dobranych elektronicznych narzędzi. Zapraszam Państwa do udziału w badaniu poprzez wypełnienie  anonimowego elektronicznego kwestionariusza pod nazwą "Kwestionariusz Pomiaru Satysfakcji Klienta z usług Urzędu Miasta Racibórz"

Przejdź do ankiety